Skoči na glavno vsebino
Select Page
Uprava šole/Az iskola igazgatósága:
GYÖNGYIKE KRANJEC ravnateljica/igazgatónő 02/544 12 80
MATEJA HLADEN namestnica ravnateljice/igazgató-helyettes 02/544 10 11
DAMJANA KOVAČ računovodja – poslovni sekretar/számvivő – titkár 02/544 10 30
CVETKA LOPERT poslovni sekretar/titkár 02/544 10 30
Svetovalna služba/Tanácsadó szolgálat:

KSENIJA VRATAR POCAK

BRONJA SABOTIN

pedagoginja, učiteljica individualnega pouka/pedagógus, egyéni oktatás 02/544 10 14
Knjižnica/Könyvtár:

MATEJA HLADEN

MARINA BALAJC

             knjižničarka/könyvtáros       02/544 10 11
Računalničarka/Számítógépes szakértő:

MATEJA HLADEN

MARINA BALAJC

računalničarka/számítástechnikus 02/544 10 11
Tehnični delavci/Technikai dolgozók:
KOLOMAN KOZIC/ANDREJ KRANJEC hišnik/házmester
SILVO BEDIČ kuhar/szakács
ANITA VÖRÖŠ čistilka/takarító
LIDIJA TOTH čistilka/takarító
SUZANA KERČMAR VOTEK čistilka/takarító
Tehnični delavci na PŠ Domanjševci/Technikai dolgozo a domonkosfai TI-ban:
ANAMARIJA KAROLYI kuharica in čistilka/szakács és takarító
Tehnični delavci na PŠ Hodoš/Technikai dolgozo a hodosi TI-ban:
VALERIJA ŠEBÖK kuharica in čistilka/szakács és takarító
Učitelji/Tanárok:
Razredniki/Osztályfőnök:
Razred/Osztály: Razrednik/Osztályfőnök: Delovno mesto/Munkahely:
1. LILJANA GAL učiteljica razrednega pouka/osztálytanító
1. MILENA VUKAN druga strokovna delavka/szakmai munkatárs
2. DAMJANA VÖRÖŠ LAINŠČEK profesorica razrednega pouka/osztálytanító
2. ANAMARIJA POJBIČ druga strokovna delavka/szakmai munkatárs
3. DAMJANA VÖRÖŠ LAINŠČEK profesorica razrednega pouka/osztálytanító
3. ANAMARIJA POJBIČ druga strokovna delavka/szakmai munkatárs
4. VESNA MOROVIĆ-ŽUNIČ profesorica razrednega pouka/osztálytanító
5. GORDANA KOŠA ČASAR profesorica razrednega pouka/osztálytanító
6. SIMONA RAVNIČ profesorica športne vzgoje/sport tanár
7. KSENIJA VRATAR POCAK profesorica slovenščine in pedagogike/szlovén- és pedagógia tanár
8. LAVRA ČERNELA profesorica slovenščine/szlovén tanár
9. NUŠA VEGI KALAMAR profesorica matematike/  matematika tanár

 

 

 

Ostali učitelji/A többi szakmai munkatárs:
Učitelj/Tanár: Delovno mesto/Munkahely:
VALENTINA BAŽIKA druga strokovna delavka/szakmai munkatárs
SILVA ČERPNJAK druga strokovna delavka/szakmai munkatárs
MARINA BALAJC   knjižničarka in računalničarka/könyvtáros és számítástechnikus
BLANKA FUJS učiteljica slovenščine in nemščine/slovén- és német tanár
ANITA BUDIN učiteljica nemščine/német tanár
KORNELIJA TORHAČ HORVAT profesorica kemije in biologije/kémia- és biológia tanár
DAVID HORVAT profesor kemije in biologije/kémia- és biológia tanár
PETRA BAJIĆ učiteljica likovne umetnosti/képzőművészet tanár
SUZANA KOVAČ učiteljica madžarščine/magyar tanár
MATEJA HLADEN profesorica računalništva in sociologije/ számítástechnika- és etika tanár
MOJCA GYÖREK profesorica glasbene vzgoje/zene tanár
DENIS ŽOLDOŠ profesor angleščine in madžarščine/angol- és magyar tanár
FRANC KOŠA učitelj zgodovine/történelem tanár
ŠTEFAN ISTVÁN VARGA učitelj geografije in zgodovine/földrajz- és történelem tanár
BRONJA SABOTIN  strokovna delavka/szakmai munkatárs
LADISLAV SOLARIČ učitelj tehnike in tehnologije/technika tanár
   
   
   

 

 

 

 

 

Razrednik podružnične šole Domanjševci/A domonkosfai területi iskola osztályfőnökei:
Razred/Osztály: Razrednik/Osztályfőnök: Delovno mesto/Munkahely:
1., 2.  METKA ŽALIK profesorica razrednega pouka/osztálytanító
1.,2. SZILVIA KLÁRA SZABÓ druga strokovna delavka/szakmai munkatárs
Razrednik podružnične šole Hodoš/A hodosi területi iskola osztályfőnökei:
Razred/Osztály: Razrednik/Osztályfőnök: Delovno mesto/Munkahely:
1., 3. TJAŠA BANFI profesorica razrednega pouka/osztálytanító
1., 3. VITOMIR VRATARIČ profesor razrednega pouka/osztálytanító
Dostopnost